ข่าวของพุทธรักษา

มารู้จักโครงการเกษตรยั่งยืนที่โรงเรียนธรรมจารินีวิทยากันเถอะ

ข่าวเมื่อวันที่ 28.03.2018
โครงการเกษตรยั่งยืน โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ภายใต้การสนันสนุนจากมูลนิธิพุทธรักษา ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ

1.        เพื่อเป็นแหล่งฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน

2.        เพื่อลดรายจ่ายค่าอาหารภายในโรงเรียน

3.        เพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
 

ผลผลิตจากโครงการเกษตรยั่งยืนสามารถเป็นวัตถุดิบในโรงครัวของโรงเรียนได้แล้วในระดับหนึ่ง โดยทางโครงการจะเน้นการปลูกพืชที่สามารถนำไปประกอบอาหารให้นักเรียนได้ เช่น ผักกาดเขียว ผักชี กระเจี๊ยบ ฟักทอง คะน้า กวางตุ้ง เป็นต้น อีกทั้งยังมีการปลูกผักสลัด ข้าวโพดหวาน มะเขือเทศท้อ หน่อไม้ฝรั่ง มัลเบอรี่ เพื่อจำหน่ายออกภายนอก และมีการทดลองปลูกพืชอีกหลากหลายชนิดภายในพื้นที่โครงการอีกด้วย

โครงการเกษตรยั่งยืนยึดหลักเกษตรอินทรีย์ในการดำเนินกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการเพาะเลี้ยงไส้เดือน เพื่อนำปุ๋ยมูลไส้เดือนมาใช้ในโครงกรและจัดจำหน่ายภายนอก ซึ่งกิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีลูกค้าและผู้ที่สนใจสั่งซื้อปุ๋ยมูลไส้เดือนจากโครงการเดือนละหลายร้อยกิโลกรัม โดยทางโครงการกำลัเริ่มศึกษาการเลี้ยงไส้เดือนอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาและต่อยอดไปสู่งานต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต
 
ปัจจุบันโครงการเกษรตรยั่งยืน โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ หรือที่เรียกกันว่า “ยุวเกษตร” จำนวน 22 คน