ข่าวของพุทธรักษา

กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ Career Day

ข่าวเมื่อวันที่ 12.01.2018
มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve จัดกิจกรรมเปิดโลกอาชีพ Career Day ขึ้นที่โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา และโรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยจัดที่โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และ 18 ธันวาคม 2560 และจัดที่โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)  ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 และ 12 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอาสาสมัครพี่ต้นแบบทั้งพนักงานกลุ่มบริษัทดีที 
และอาสาสมัครอื่นๆ ที่มีใจอาสาในหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิเช่น วิศวกร นักกฎหมาย ไกด์ นักสังคมสงเคราะห์ สถาปนิก เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจ ทรัพยากรบุคคล นักเขียน เป็นต้น แต่ละท่านได้เล่าประสบการณ์ด้านการทำงานที่ผ่านมา
เพื่อเป็นบทเรียนให้กับน้องๆ รวมถึงสายการเรียน และคณะที่เลือกเรียนเพื่อให้เหมาะสมสำหรับแต่ละอาชีพ รวมถึงทิ้งท้ายข้อคิดในการด้านการทำงานและการเลือกอาชีพให้กับน้องๆ อีกด้วย ติดตามรายชื่อพี่ต้นแบบและภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://goo.gl/TH6fsT