ข่าวของพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษาจัดอบรมค่ายผู้นำนักเรียนทุน รุ่นที่ 2

ข่าวเมื่อวันที่ 22.04.2019
มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับองค์กรคนรุ่นใหม่เพื่อสันติภาพ Peacegen จัดการอบรมผู้นำนักเรียนทุน รุ่นที่ 2 ณ  Whizdom Club 101 The Third Place ระหว่างวันที่ 5 - 6 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยมีนักเรียนทุนพุทธรักษาเข้าร่วมจำนวน 52 คน โดยมุ่งเน้นการอบรมเพื่อพัฒนาโครงการจิตอาสาที่มีความยั่งยืน โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการคิด วางแผนเพื่อเกิดโครงการ ผลลัพธ์จากการอบรมทำให้เกิด 12 โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชน ซึ่งโครงการทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายใต้สมาคมพี่น้องพุทธรักษา ได้แก่
1. โครงการพัฒนาโรงเรียนบ้านลานคา จ.ราชบุรี
2. โครงการจิตอาสาบ้านเข็กน้อย อ.เข้าค้อ จ.เพชรบูรณ์
3. โครงการถังเก็บน้ำป่าสัก จ.ตาก
4. โครงการสมุนไพรป้องกันยุง จ.ตาก
5. โครงการปลูกผักตามเศรษฐกิจพอเพียง จ.ตาก
6. โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก จ.ตาก
7. โครงการสร้างถังเก็บน้ำบ้านปางวัว อ.แม่สอด จ.ตาก
8. โครงการพัฒนาวัดชาติพันธุ์ จ.ตาก
9. โครงการพัฒนาโรงเรียนบ้านเพียงหลวง จ.เชียงราย
10. โครงการพัฒนาวัดม่วง จ.นครราชสีมา
11. โครงการสร้างท่อระบายน้ำ อ.ป่าโมก จ.อยุธยา
12. โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก จ.น่าน