ข่าวของพุทธรักษา

นักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ข่าวเมื่อวันที่ 25.02.2019
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562, นนทบุรี – นักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษาจำนวน 17 ท่านเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

นางสาววาสนา คีรีธรรมรักษ์คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
นางสาวมาลัย ชื่นหมอกจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการค้าสมัยใหม่
นางสาวจารุณี ท้องฟ้าชโลม คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการค้าสมัยใหม่
นางสาวติมา บุรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการค้าสมัยใหม่
นางสาวอาภากร บุญเลิศ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นางสาวศิริพร ฤกษศิริกุล คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ
นางสาวสายฝน พนาไพศาลกุล คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์
นางสาวณกรณิการ์ เพอเมีย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการค้าสมัยใหม่
นางสาวศุภลัษณ์ แซ่กือคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ
นางสาวนุช ยอดมณีบรรพต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการค้าสมัยใหม่
นายชาตรี อุ่ยซือกู่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการค้าสมัยใหม่
นางสาวอาริสา มอโป๊กู่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการค้าสมัยใหม่
นายธนา พัฒนาพูนผลคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการค้าสมัยใหม่
นายชาญวิทย์ แซ่ว่าง คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ
นายธีระ แซ่เติ๋น คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการค้าสมัยใหม่
นายพงษ์ศักดิ์ อนุชิตวรการ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการค้าสมัยใหม่
นายธนนันท์ จิตแจ่มแจ้ง คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและครอบครัว ขอให้ความสำเร็จในวันนี้เป็นก้าวแรกที่ดีของอนาคตน้อง ๆ ต่อไป