ข่าวของพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษาและ RIECE Thailand นิเทศการสอนครูปฐมวัยโรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา

ข่าวเมื่อวันที่ 17.12.2018

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561, ราชบุรี –  มูลนิธิพุทธรักษาและโครงการ RIECE Thailand เดินทางไปนิเทศการสอนคุณครูระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาจำนวน 14 ท่าน ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร RIECE Thailand ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ สำหรับการนิเทศการสอนจะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพุทธรักษาและ RIECE Thailand จะคอยติดตามพัฒนาการของทั้งคุณครูและนักเรียนพร้อมทั้งให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

หากสมาชิกองค์กรท่านใดต้องการศึกษาข้อมูลพิ่มเติมกี่ยวกับโครงการนี้สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://riece.org/