ข่าวของพุทธรักษา

เปิดตัวสมาคมพี่น้องพุทธรักษา

ข่าวเมื่อวันที่ 29.11.2018
เปิดตัวสมาคมพี่น้องพุทธรักษา
เพื่อสืบสานเจตนารมณ์คุณธนินท์-คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์
เมื่อเร็วๆนี้ คุณธนินท์ และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ได้สนับสนุนให้นักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษาได้ต่อยอดการส่งต่อความดีและทำประโยชน์ต่อสังคม จากโอกาสทางการศึกษาที่พวกเขาได้รับ ด้วยการจัดตั้งสมาคมพี่น้องพุทธรักษา ซึ่งได้มีพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธี ร่วมกับคุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการมูลนิธิพุทธรักษา ตอกย้ำเจตนารมย์ของการแบ่งปันโอกาสสู่ผู้อื่น ผ่านกิจกรรมทางสังคมของนักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษาทั้งอดีตและปัจจุบัน

คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการ มูลนิธิพุทธรักษา กล่าวถึงจุดตั้งต้นของมูลนิธิพุทธรักษาว่า มูลนิธิพุทธรักษาก่อกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจของคุณพ่อคุณแม่ (คุณธนินท์และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์) ที่ต้องการช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส จึงมอบหมายให้ตนดูแลและขยายผล จนทุกวันนี้ สิ่งที่คุณพ่อและคุณแม่เริ่มต้นและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมากว่า 25 ปี ได้เกิดดอกออกผล ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้เด็กกว่า 7,000 คนในแต่ละปี
คุณทิพพาภรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่า “คุณพ่อและคุณแม่ยังเน้นย้ำความกตัญญูและความดี ท่านต้องการให้เด็กๆเหล่านี้ได้ใช้โอกาสที่เขาได้รับ ตอบแทนสังคมและส่งต่อโอกาสให้ผู้คนอีกมากที่ยังขาดโอกาสอยู่ การเปิดตัวสมาคมพี่น้องพุทธรักษาจึงเป็นอีกก้าวย่างหนึ่งที่สำคัญ ในการเปิดพื้นที่ให้กับนักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษาทั้งอดีตและปัจจุบัน ได้ทำประโยชน์ให้สังคม”

ดร. วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิพุทธรักษา กล่าวว่า “เนื่องจากมูลนิธิพุทธรักษา ได้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพของเยาวชน ในประเทศไทยมาโดยตลอด ได้มุ่งมั่นในการบ่มเพาะวิชาการและทักษะที่เหมาะสมกับเยาวชน โดยร่วมกับองค์กรพันธมิตร รวมถึงการพัฒนาจิตใจ จิตสำนึกต่อสังคม ด้วยมุ่งหวังว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเติบโตเป็นผู้ส่งต่อการช่วยเหลือไปยังผู้อื่นให้มากขึ้น เพราะมั่นใจว่า ทุกคนมีศักยภาพในการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน สังคมจะดีได้หากสนับสนุนและผลักดันให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตัวเอง และหาโอกาสในการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่น”
"เราได้นำปณิธานของคุณธนินท์ และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ มาปลูกฝังแก่นักเรียนทุนทุกคน เราอยากให้นักเรียนทุนใช้โอกาสที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ ในขณะเดียวกันก็ให้มองหาโอกาสในการทำความดี ช่วยเหลือคนอื่น ช่วยเหลือสังคม แม้ในขณะที่พวกเขาอาจจะไม่พร้อม แม้ในขณะที่พวกเขายังเรียนอยู่ ไม่จำเป็นต้องรอจนกระทั่งจบการศึกษาแล้ว หรือมีงานทำแล้ว นักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษาอีกจำนวนมากที่กำลังทยอยสำเร็จการศึกษา และจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม สร้างสังคมแห่งน้ำใจ พร้อมช่วยเหลือและเติมเต็มซึ่งกันและกัน"

ด้านนายชวนากร วรินทรโชตถาวร นายกสมาคมพี่น้องพุทธรักษา อดีตนักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษาที่จบการศึกษาเมื่อปี 2561 ได้กล่าวถึงพันธกิจหลักของสมาคมฯ ได้แก่การสนับสนุนและมอบโอกาสการพัฒนาศักยภาพแก่นักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษาทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประการที่สองคือการจัดให้มีกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประการสุดท้ายคือการประสานงานร่วมกับพันธมิตรอื่นๆ เพื่อทำให้เกิดการขยายผลให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
“ผมในฐานะตัวแทนนักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษา มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคม ตลอดหลายปีในการได้รับทุน มูลนิธิพุทธรักษาได้ปลูกฝังให้เราเห็นคุณค่าในตัวเอง รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัว และไม่ละเลยการทำดีตอบแทนสังคม สมาคมพี่น้องพุทธรักษาจึงเป็นเสมือนผลผลิตจากเมล็ดพันธุ์ที่มูลนิธิได้บ่มเพาะปลูกฝังไว้ตลอดมา” นายชวนากร กล่าวทิ้งท้าย

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวให้โอวาทแก่สมาชิกสมาคมพี่น้องพุทธรักษา และกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสเปิดตัวสมาคมพี่น้องพุทธรักษาความว่า ในวันนี้ถือเป็นโอกาสดีอีกหนึ่งวันที่แสดงให้เห็นว่าพลังแห่งความเกื้อกูลกันระหว่างเพื่อนมนุษย์ในสังคมนั้นยังคงเป็นสิ่งที่จะช่วยธำรงความแข็งแรงให้กับสังคมไทยของเรา การมอบโอกาส การยื่นมือเข้าช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนโอกาสให้ได้รับโอกาสในการดำรงชีวิต ได้รับการศึกษา ได้เติบโตอย่างแข็งแรงและเป็นคนดีคนเก่งของสังคม ดังเช่นที่มูลนิธิพุทธรักษาได้มุ่งมั่นดำเนินงานอย่างยั่งยืนมาเป็นเวลายาวนานนั้นได้มีสัมฤทธิผลเป็นบุคลากรที่น่าภาคภูมิใจหลายต่อหลายรุ่น จนกระทั่งถึงวันนี้ที่น้องๆ มูลนิธิพุทธรักษาที่เคยได้รับโอกาสการได้รับทุนสนับสนุนจากทางมูลนิธิฯ จนได้รับความสำเร็จทางการศึกษา สามารถก้าวสู่การประกอบสัมมาอาชีพ เป็นคนดีของสังคม ก็ได้แสดงศักยภาพและก่อกำเนิดความคิดอันเป็นการต่อยอดเจตนารมณ์อันดีของท่านผู้ก่อตั้งในการสร้างสรรค์ความดีอย่างต่อเนื่อง ในการเริ่มต้นที่จะเป็นผู้ให้ ผู้ส่งมอบโอกาส ในฐานะของรุ่นพี่และรุ่นน้องร่วมสมาคม ที่จะดำเนินการสร้างเครือข่ายของพลังคนรุ่นใหม่ในการร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป ผมรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสการเปิดตัวสมาคมพี่น้องพุทธรักษาในวันนี้และขอแสดงความชื่นชมในความมุ่งหมายอันดีงามของทางมูลนิธิพุทธรักษาที่ได้มอบโอกาสการพัฒนาต่อยอดน้องๆ และเปิดเวทีให้น้องๆ ได้แสดงศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างสูงสุดในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับสังคมไทยของเราต่อไป