ข่าวของพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษาร่วมอบรมหลักสูตร High Scope

ข่าวเมื่อวันที่ 13.09.2018
วันที่ 19 – 24 สิงหาคม 2561, ร้อยเอ็ด – เจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธรักษาพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาจำนวน 16 ท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร High Scope จัดโดยโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (RIECE Thailand) เพื่อเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานจริงและเฝ้าสังเกตุการณ์วิธีการสอนของคุณครูปฐมวัย และนำกลับไปปฏิบัติจริง โดยมีเจ้าหน้าที่ของ RIECE Thailand ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตอก