พี่น้องพุทธรักษา

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เอกสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตเชียงใหม่
เอกชัย กิติกรพิทักษ์กุล

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เอกสิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตเชียงใหม่ ปี 2559

ตามที่ทางมูลนิธิพุทธรักษาให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาแก่กระผม
นายเอกชัย กิติกรพิทักษ์กุล สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เอกสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559  
จากความสำเร็จครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิพุทธรักษาในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการศึกษา
พี่ๆและเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธรักษาคอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่อง
เมื่อกระผมเจอปัญหาและยากแก่การแก้ไขด้วยตัวเองและคนในครอบครัว
สิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้กระผมก้าวผ่านทุกปัญหามาถึงทุกวันนี้

กระผมได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพุทธรักษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนจบปริญญาตรี รวมเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี
ตลอดระยะเวลาการศึกษาของกระผม ทั้งค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพุทธรักษา
กำลังใจและความช่วยเหลือที่ให้ผมได้ก้าวผ่านอุปสรรคที่เข้ามา ได้จากพี่ๆและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิพุทธรักษา
คอยดูแลเหมือนกระผมเป็นหนึ่งบุคคล คนในครอบครัว สิ่งเหล่านี้ที่กระผมมีโอกาสได้รับ ไม่อาจทดแทนคุณได้
นอกจากคำขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และจะเป็นคนดีต่อสังคม ต่อครอบครัวและต่อตัวเอง คอยช่วยเหลือผู้อื่นตาม
กำลังแรงกายแรงใจที่กระผมทำได้ เพื่อตอบแทนพระคุณครั้งนี้ ให้สมกับโอกาสที่กระผมได้รับ
 
ปัจจุบันกระผมสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งแวดล้อม(ภาคสนาม) ทางบริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด
เป็นอีกงานหนึ่งที่มีส่วนช่วยเหลือชุมชนและสังคม โดยในการรับตรวจมลภาวะต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
ต่อพนักงาน และต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทางบริษัทลูกค้ามีข้อมูลที่จะนำไปแก้ไขและปรับปรุงพัฒนาบริษัทต่อไป
กระผมหวังเป็นอย่างสูงในภายภาคหน้าจะได้มีโอกาสร่วมงานกับครอบครัวมูลนิธิพุทธรักษาอีกครั้ง “ขอขอบพระคุณ”