พี่น้องพุทธรักษา

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เพ็ญนภา กมลาสน์มรกต

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
คณะนิเทศศาสตร์ เมื่อปี 2557

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ดิฉัน นางสาวเพ็ญนภา กมลาสน์มรกต นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2557 รวมระยะเวลา 4 ปี ตลอดระยะเวลาที่ดิฉันได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิฯ ดิฉันได้รับการดูแลอย่างดีมากจากพี่ๆทีมงาน ที่คอยติดตามดูแลให้คำปรึกษาในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเรียนและปัญหาต่างๆ คอยสนับสนุนทั้งในเรื่องของทุนทรัพย์ในการเรียน ค่าอุปกรณ์ ค่าศึกษาดูงานตลอดจนค่าครองชีพในแต่ละวัน นอกจากนี้มูลนิธิฯยังสอนทั้งเรื่องของการใช้ชีวิต  สอนให้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการทุนด้วยตัวเอง สอนให้รู้จักวินัยในการใช้จ่ายและทำบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน มูลนิธิฯไม่ได้สอนให้เป็นผู้รับอย่างเดียวแต่ยังสอนให้ดิฉันรู้จักแบ่งปันให้กับผู้ทีด้อยโอกาสกว่า อีกทั้งในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ชีวิต มูลนิธิพุทธรักษาเป็นเสมือนครอบครัวของดิฉัน เสริมสร้างกำลังใจและหยิบยื่นโอกาสให้ดิฉัน ดิฉันซาบซึ้งในพระคุณของมูลนิธิฯที่ให้ความอนุเคราะห์และโอกาศ สนับสนุนดิฉันมาตลอดจวบจนดิฉันรียนจบในระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 และยังสามารถต่อยอดให้มีหน้าที่การงานที่ดีในปัจจุบัน ดิฉันได้รับการบรรจุงานทันทีหลังเรียนจบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดิฉันชื่นชอบงานที่ทำรวมถึงมีเพื่อนร่วมงานที่ดี ครอบครัวและทุกอย่างอยู่ในระดับที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
ด้วยการนี้ดิฉันและครอบครัวใคร่ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณมูลนิธิพุทธรักษาทุกท่าน รวมถึงครอบครัวเจียรวนนท์ผู้ก่อตั้งมูลนิฯนี้เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสอย่างดิฉันจนสามารถประสบความสำเร็จในการเรียน
และการงาน ดิฉันสัญญาว่าดิฉันจะเป็นคนดีของสังคม จะช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสเหมือนที่มูลนิธิฯได้ให้โอกาสดิฉัน ทั้งนี้หากมีสิ่งใดที่ดิฉันสามารถตอบแทนบุญคุณของมูลนิธิฯหรือมูลนิธิฯต้องการความช่วยเหลือจากดิฉัน ดิฉันยินดีให้ความช่วยเหลือในทุกเมื่อค่ะ