พี่น้องพุทธรักษา

ระดับการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี

นักเรียนทุนที่ศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 1 คน  
สถาบันการศึกษาที่สังกัดประกอบด้วย  
1. มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร  
รวมจำนวน 1 คน