คณะทำงานมูลนิธิพุทธรักษา

นายธรากร กมลเปรมปิยะกุล

กรรมการ

นางสาวฉันทนา สนานคุณ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิ

นายฉันท์ชนก ดุรงค์ฤทธิ์ชัย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิ