WORDS OF WISDOM

จุดเริ่มต้นของมูลนิธิพุทธรักษา

คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดีที (DT Group of Companies หรือ DTGO) ได้ทำงานช่วยเหลือสังคมด้วยเจตนารมณ์ใน “การให้” แก่ผู้ขาดโอกาสทางสังคมและมีความขัดสน ตามดำริของคุณธนินท์ และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ โดยยึดแนวทางการดำเนินกิจการที่ไม่ได้มุ่งหวังความสำเร็จทางธุรกิจเพียงด้านเดียว แต่ให้ธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมที่ดีด้วย และยึดถือ Words of Wisdom ของคุณธนินท์ เป็นปรัชญาขององค์กรเสมอมา

กิจกรรมเพื่อสังคมที่คุณทิพพาภรณ์ ได้ทำมากว่าสองทศวรรษ นับเป็นรากฐานที่สำคัญของมูลนิธิพุทธรักษา ที่ได้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2545 และประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 691 ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ เพื่อขยายผลการสนับสนุนด้านการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กขาดโอกาส งานสังคมสงเคราะห์ และการส่งเสริมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนา จวบจนปัจจุบัน

ความหมายของพุทธรักษา

“การดูแลปกป้องและคุ้มครองโดยพระพุทธเจ้า”

สัญลักษณ์แห่งพุทธรักษา

รูปเด็กหญิงและเด็กชายบนดอกบัว แสดงถึงเยาวชนที่เติบโตอย่างมีความสุขและแข็งแรง บนพื้นฐานของพุทธศาสนา

การให้ที่ยิ่งใหญ่

พระพุทธคุณทั้ง 3 เป็นต้นแบบแห่ง “การให้อันยิ่งใหญ่” ที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดมวลมนุษยชาติ ที่ประกอบด้วย
 • - พระเมตตาธิคุณ
  ความปรารถนาที่จะช่วยสรรพชีวิตให้ได้พบความสุข
 • - พระปัญญาธิคุณ
  ความรู้แจ้งในสัจธรรมทั้งปวง
 • - พระบริสุทธิคุณ
  ความปราศจากกิเลสทั้งปวง
ได้ถูกนำมากำหนดเป็นหลักปฏิภาณในการทำงานของมูลนิธิพุทธรักษาเพื่อช่วยเหลือสังคม

หลักปณิธานในการทำงานของเรา

 • - เมตตา
  ทำงานด้วยอุดมการณ์มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้พบกับความสุขในชีวิตพร้อมร่วมมือกับกัลยาณมิตร ทั้งบุคคลและองค์กรที่สร้างประโยคแก่สังคม
 • - ปัญญา
  พระพุทธศาสนา เป็น “ศาสนาแห่งปัญญา” ตั้งอยู่บนหลักการของเหตุและผล มองสิ่งต่างๆ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงตามกฎเกณฑ์ที่แน่นอน เราได้น้อมนำหลักการของ “ปัญญา” มาใช้เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • - บริสุทธิ์ใจ
  ทำงานด้วยเจตนาบริสุทธิ์ จิตอาสา และเสียสละ สร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นและสังคมให้ดีขึ้น